Doel van het onderzoek

Centraal in dit onderzoek staan de cultuurhistorische landschapselementen in en om het vliegveld Deelen. Onder cultuurhistorische landschapselementen verstaan we:

Het geheel van zichtbare en niet zichtbare door mensenhand in het
verleden gemaakte of veroorzaakte elementen en structuren in een landschap.

Normaal gesproken gaat het hierbij onder meer om: waterlopen en waterpartijen, wegen en paden, de perceelsindeling, de aankleding van het landschap met groenelementen, nederzettingsstructuren, individuele gebouwen of complexen. Ook behoort hiertoe het bodemarchief: de ondergrondse archeologische overblijfselen van elementen die voor het overige vrijwel verdwenen zijn.
De meeste in het onderzochte gebied voorkomende cultuurhistorische landschapselementen zullen echter bestaan uit objecten die zijn gebouwd door de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze objecten kunnen van een zodanige krijgskundige betekenis of zeldzaamheid zijn dat het de moeite waard lijkt om ze voor onderzoek in aanmerking te laten komen.
In de toekomst zullen er ontwikkelingen plaats gaan vinden waarbij verschillende instanties zoals defensie, gemeenten en natuurontwikkeling allen hun eigen inbreng willen hebben en verwacht mag worden dat er hierdoor een spanningsveld zou kunnen ontstaan.
In dit onderzoek probeer ik om het landschap in de omgeving van Deelen te analyseren met als doel het inventariseren en waarderen van de historisch geografische elementen, patronen en samenhangen van het gebied en met name de objecten die door de Duitse bezetter zijn aangelegd.
Door nu aan deze elementen een waardeoordeel te verbinden zou dit onderzoek een wegingsfactor en inspiratiebron kunnen zijn bij de ontwikkelingen van een cultuurhistorisch beleid in de provincie Gelderland.
Hierbij zal uitgegaan dienen te worden van het idee dat niet elk object bewaard zal kunnen blijven.

Geef een reactie