Historische geografie

De historische geografie houdt zich bezig met de studie naar ruimtelijke patronen die door toedoen van menselijk handelen zijn ontstaan. Het accent in deze studie ligt op de ontstaansgeschiedenis van het huidige landschap in de omgeving van Deelen en het doel is om door het analyseren, inventariseren en waarderen van de elementen, patronen en samenhangen van dit gebied een beeld te krijgen van de cultuurhistorische waarde.
De cultuurhistorie van een gebied bestaat uit drie nauw samenhangende componenten, te weten: historisch- geografische verschijnselen, bouwkundige objecten en archeologie. Er is een verdere onderverdeling te maken in vlak, lijn en puntelementen.
Elementen van de inrichting van een gebied zoals verkavelingstructuur, wegen, waterlopen en bewoningspatronen hangen nauw met elkaar samen en vormen het cultuurlandschap. De relaties tussen deze elementen vormen de basis voor de ruimtelijke structuur van het gebied.
Veel van de onderzochte historische cultuurelementen dateren van na de 19e eeuw en dat betekent dat er zich ook in deze periode landschappelijke ontwikkelingen hebben voorgedaan die een verrijking betekenen van de historisch- geografische karakteristiek van het gebied.
Van de verschillende landschapselementen wordt de waardering volgens het systeem van Renes aangegeven met criteria welke beschreven staan in punt Waardering.

Geef een reactie