Hoofdstukindeling

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de inleiding met daarin de situatieschets van het onderzoeksgebied, het doel van het onderzoek, een literatuurverkenning en de probleemstelling. Tevens zijn er enkele onderzoeksvragen opgesteld met daarna de opzet van het onderzoek.

Hoofdstuk 2 beschrijft welke onderzoeksmethode er is gevolgd, de plaats van de historische geografie in het onderzoek, de inventarisatie, de waardering, de gebiedsbegrenzing en plaatsing van het gebied in een groter geheel.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de geomorfologie en hierin wordt beschreven hoe het Veluwe massief is ontstaan en hoe de ruimtelijke ontwikkeling is verlopen.

In hoofdstuk 4 wordt het ontstaan, de oppervlakte en de tegenwoordige toestand van het Nationale Park De Hoge Veluwe verklaard.

Hoofdstuk 5 schetst een beeld van het ontstaan en ontwikkeling van vliegveld Deelen en de toestand waarin het vliegveld zich tegenwoordig bevindt.

In hoofdstuk 6 worden de in het gebied voorkomende cultuurhistorische landschapselementen geïnventariseerd. Er wordt hierbij een driedeling gemaakt in een tijdperk voor de oorlog, tijdens de oorlog en de periode daarna.
De in de oorlogsperiode behandelde objecten bestaan onder andere uit het bommenlijntje, Diogenes en legeringsgebouwen in de vorm van dorpen. Verder vindt men hier de objecten die indirect verband houden met het vliegveld zoals bunkers en luchtafweerstellingen.

In hoofdstuk 7 worden de resultaten van de waardering via een tabel duidelijk gemaakt, is er een gebiedsgerichte waardering en wordt de gelaagdheid van het gebied getoond.

Hoofdstuk 8 geeft uitleg over het Nederlandse beleid ten aanzien van het cultureel erfgoed en het beleid van de Europese Unie ten opzichte hiervan.

In hoofdstuk 9 wordt onderzocht welke toekomstmogelijkheden er zijn voor het vliegveld Deelen met daarna voorbeelden van herstructurering van andere vliegvelden in binnen- en buitenland.

Het laatste gedeelte van het onderzoek tenslotte wordt in beslag genomen door hoofdstuk 10 met daarin de conclusie, evaluatie, aanbevelingen, literatuurlijst en bijlagen.

Geef een reactie