Opzet van het onderzoek

In het onderzochte gebied liggen verschillende grote objecten; het park De Hoge Veluwe, vliegveld Deelen, land- en luchtmachtkazernes, een asielzoekerscentrum en een zweefvliegveld (zie gebiedsbegrenzing). Buiten deze grotere objecten, die als een vast omlijnd geheel kunnen worden gezien, komen er ook objecten voor die nauwe relaties hebben met de voorgaande maar ook objecten die hiermee niets van doen hebben en op zichzelf staan. Wat ze gemeen hebben is dat ze in het te onderzoeken gebied voorkomen.
Door nu elk object apart te inventariseren, waarderen en patronen en samenhangen ervan te onderzoeken kunnen er vergelijkingen gemaakt en conclusies getrokken worden.
Veel objecten in het onderzoeksgebied hebben een woon of werkfunctie en om te onderzoeken op welke manier hiervan gebruik wordt gemaakt zullen er vraaggesprekken worden gehouden met de gebruikers (veelal oudere bewoners). Ook zal een groot deel van de dataverzameling plaats gaan vinden in de vorm van participerende observatie.
Om gegevens te verkrijgen moest er onderzoek worden verricht op plaatsen die niet openbaar toegankelijk zijn. Men heeft te maken met defensie in de vorm van land- en luchtmacht, het natuurgebied van de Hoge Veluwe, het asielzoekerscentrum en het nationale zweefvliegcentrum wat ook niet openbaar is. Voor al deze objecten heeft men toestemming nodig om binnen te komen. Verder liggen ook de losse objecten praktisch allemaal op privé-terreinen waar men de nodige voorzorgen moet nemen om toestemming te verkrijgen. Voor al het onderzoekswerk is toestemming verkregen.
De gegevens zijn zoveel mogelijk vastgelegd op foto’s omdat die een goede indruk van de objecten geven. Voor de objecten van het Ministerie van Defensie moesten de foto’s eerst overlegd worden in Driebergen waar ze werden gekeurd alvorens ze mochten worden gepubliceerd.

Geef een reactie